Wyksbediening

Ons Wyksbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die pastorale versorging en opbou van ons lidmate gestel is.

Welgelukkers woon by meer as 450 huise, meenthuise, woonstelle, hoewes en plase in en rondom Oudtshoorn. Bykans 50% van ons lidmate woon buite die tradisionele gemeentegrense. Lidmate is in 33 wyke ingedeel, met ’n gemiddelde aantal besoekpunte van 14 per wyk .

In elke wyk funksioneer daar ’n wyksleier – dit is ons Wyksbediening wat na alle lidmate in Welgeluk wil uitreik. Só word die Woord in wyke gebring, siekes bemoedig, nuwe intrekkers verwelkom en gemeentelike inligting versprei (almanakke, dankofferkoevertjies en basaarlyste). Dis ook die skakel tussen lidmate en die kerkraad.

Indien u hier betrokke wil raak, skakel Ds. Andries Potgieter by 084 514 2178