Jeugbediening

Voorsitter

Esmeri du Plessis: 082 412 7508

Ons Jeugbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die bediening van die Woord aan ons dooplidmate, katkisante, belydenisgroepe, matrieks en studente gestel is, naamlik:

“Die N.G. Kerk Welgeluk is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die persoonlike en gesamentlike bestudering van sy Woord en ons Christelike belydenis, en die onderrig daarvan aan ons kinders, wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus met hulle deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid en ons daagliks volgens die eise van Gods Woord leef…”

Welgeluk se Jeugbediening is gerig op die nagenoeg 236 dooplidmate en jongmense onder 25 jaar oud – dit is 25% van ons gemeente! Ons werk vanuit die beloftes van God in sy genadeverbond met ouers en die gesamentlike verantwoordelikheid wat dit vir húlle en vir ons as gemeente meebring. Daarom vorm kategese op Sondae die hart van ons jeugsorg en speel dit ‘n onmisbare rol in die begeleiding van ons kinders tussen die doopvont en die Nagmaalstafel.

 

KLEUTERKERK

Peuters (2-6 jaar) word gedurende die erediens in die jeuglokaal in die gemeentesentrum besig gehou.
Ds. Bertine Malan: 076 524 6455

JEUGGROEP

In formele taal verwys hierdie been na kategese. Daar word na die graadgroepe verwys as jeuggroepe en die jeuggroepe kom na elke erediens (behalwe op tuisnaweke) bymekaar. Een kontakgeleentheid op ’n Sondagoggend duur ongeveer 20 minute.
Andries Potgieter: 084 514 2178

BELYDENISKLASKAMP

Die belydenisklaskamp is ‘n besoek aan #Imagine by Bredarsdorp in die Maartskoolvakansie. Die datum verskyn op die kerkkalender.

JEUGGROEPE / KATEGESE

In formele taal verwys hierdie been na kategese. Daar word na die graadgroepe verwys as jeuggroepe en die jeuggroepe kom na elke erediens (behalwe op tuisnaweke) bymekaar. Een kontakgeleentheid op ’n Sondagoggend duur ongeveer 20 minute.
Andries Potgieter: 084 514 2178

BELYDENISAFLEGGING

Die belydenisaflegging vind in Septembermaand plaas. Die datum verskyn op die kerkkalender.

’n Gemeente soos Welgeluk is naby aan ’n groot Laer- en Hoërskool heg groot waarde aan die onderwys van ons kinders en jongmense. Daarom vind daar gereelde ontmoetings met skoolhoofde en ander bestuurslede plaas, en word ’n jaarlikse wydingsdiens in Januarie vir die leerders en personeel van Laerskool Wesbank plaas.

Gereelde optredes van die leraar vind ook by ander Hoërskole plaas.