Bedienings

Die N.G. Gemeente Oudtshoorn-Welgeluk  het die roeping aanvaar om in ons eie tyd en omgewing, en in gehoorsaamheid aan God se opdragte, sy Woord van genade, liefde en sorg aan almal wat oor ons weg kom, te verkondig.

Dit is ‘n roeping na binne, aan elkeen van ons lidmate, én ‘n roeping na buite – daar waar ons as gemeente by projekte betrokke is of waar ons as individuele gelowiges elke dag tot Gods eer leef.

Hiervoor geld ons visie: 

“Om met liefde te bou aan GOD se Koningryk”

Die kerkraad van die N.G. Gemeente Oudsthoorn-Welgeluk  behartig die amptelike geestelike versorging van die gemeente soos wat dit in die Woord van God aan ons opgedra en in ons kerkorde uiteengesit word. Ons kerkraad bestaan uit een bedienaar van die Woord en 8 ouderlinge en 2 diakens. Die kerkraad vergader vier keer per jaar. Die sakelys van kerkraadsvergaderings word vooraf beskikbaargestel en is ter insae van alle lidmate.

Die pastorale versorging van lidmate en die organisering en bestuur van alle bedieningsaksies en werksaamhede, word in aparte bedienge onderskei. Elkeen van hierdie bedieninge vergader aan die begin van ‘n kwartaal om vir hul werksaamhede te beplan en voor te berei. Ná afloop van hul vergaderinge, lewer hul verslag aan ‘n koördinerende vergadering van die Kerkraad, waar die sakelys vir die kerkraadsvergadering voorberei word. Die Kerkraad begelei verder ook die strategiese gesprek oor die lewe en toekoms van die gemeente.

Die bedieninge van Welgeluk, is die volgende:

The Holy Bible

Erediensbediening

Ons Erediensbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons misie rakende die amptelike verkondiging van Gods Woord gestel is.

Community Service

Wyksdiensbediening

Ons Wyksbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die pastorale versorging en opbou van ons lidmate gestel is.

Community Service

Gemeentebediening

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is.

Youth Service at NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk

Jeugbediening

Ons Jeugbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die bediening van die Woord aan ons dooplidmate, katkisante, belydenisgroepe, matrieks en studente gestel is.

Hands with cross

Getuienisaksie

Ons Barmhartigheidsbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die daadwerklike uitlewing van Christus se priesterlike bewoënheid vir armes en ander sorgbehoewendes in ons gemeente en gemeenskap.

Support Service at NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk

Ondersteuningbediening

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is.

In hierdie bedieninge kom ‘n groot aantal lidmate as vrywilligers byeen om op verskillende terreine in ons kerk en samelewing diens te lewer. Die voorsitter van elke bediening word deur hierdie lidmate aangewys en vir ‘n termyn van twee jaar as ouderling in die kerkraad verkies.