Meer Oor Ons

Die kerkraad, wat beleid bepaal en besluite rakende finansies en ander aangeleenthede neem, bestaan uit agt ouderlinge en twee diakens. Daar is 20 wyke binne die tradisionele gemeentegrense en dan buitewyke wat bekend staan as Suid, Wes, Moeder, Park, Noord en Plase.

Ondersteunend tot die ouderlinge is daar wyksleiers / Dienswerkers wat aktiwiteite in die wyke koördineer. Wyksleiers / Dienswerkers gaan een per kwartaal deur hulle wyke. Hulle is welkom om kerkraadsvergaderings by te woon, maar vorm nie deel van die verpligte kworum nie.

Kerkraadsvergaderings vind een maal per kwartaal plaas.

Ons Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Die visie word prakties gemaak deur doelgerig aandag te gee aan die verhoudings waarin ons staan:

  • Verheerlik God die Vader
  • Versorg mekaar na die voorbeeld van Jesus; en
  • Vertel die wêreld deur die Heilige Gees

Eredienste

Die gemeente het een oggenddiens per week naamlik om 09:00 (Oktober – Maart) en 09:30 (April – September). Terselfdertyd word ‘n kleuterkerk vir Peuters (2-5 jaar) gedurende die erediens in die jeuglokaal van die gemeentesentrum aangebied.

Tee en koffie word tydens skoolkwartale, na afloop van die oggenddiens onder die afdak by die kombuis bedien. Dit skep vir lidmate die geleentheid om mekaar beter te leer ken.

Die doop word nie op vaste dae nie maar op versoek bedien. Ouerpare word versoek om met die leraar te skakel vir ‘n gesprek en die nodige reëlings.

Nagmaal vind plaas soos op die gemeentekalender aangedui. Kinders is ook welkom om die Nagmaal te gebruik. Tydens Paasfees hou ons die Donderdagaand voor Goeie Vrydag ‘n Avondmaal.

Begrafnisse

Skakel met die leraar vir alle praktiese reëlings en met die kerkkantoor. Die vrouebediening bied ondersteuning t.o.v. verversings na troosdienste.

Blomme

Daar word blomme voorsien vir spesiale geleenthede in ons kerk.

As jy bereid is om te help met blommerangskikkings vir die erediens, kan jy die organiseerder van die blombeurte kontak Dyna Potgieter.

Jeuggroepe

Sondagoggende na kerk in die gemeentesentrum  vir graad 1-11.

Huweliksvoorbereiding & Bevestiging

Paartjies moet asseblief tydig met die leraar skakel.

Lief & Leed

Dit is onmoontlik om van almal se lief en leed te weet, indien lidmate ons nie daarvan in kennis stel nie.

Laat weet asb. jul dienswerker of sorgouderling of die kerkkantoor of leraar.

Gedenkmuur

Ons het ‘n gedenkmuur aan die noordekant van die kerkgebou. Nisse kan by die kerkkantoor gekoop word.

Finansiele bydrae

Finansiële Bydrae

Ons glo dat die verantwoordelikheid van die gee van dankoffers primer lê by ons as lidmate as teken van ons dankbaarheid teenoor die Here.

Skakeling & Kommunikasie

Daar word geglo aan vars, deursigtige kommunikasie om gemeentelede op hoogte van aktiwiteite, geleenthede, finansies, getuienis en vele meer te hou.