Erediensbediening

Voorsitter: Ds Andries Potgieter

Ons Erediensbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons misie rakende die amptelike verkondiging van Gods Woord gestel is, naamlik:

“Die N.G. Gemeente Oudtshoorn Welgeluk is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur…

Hom te aanbid en vreugdevol te loof onder die suiwer bediening van sy Woord en die sakramente in ons eredienste.”

In ons eredienste staan die verkondiging van die Woord en bediening van die sakramente sentraal. Ons streef na ’n eietydse Gereformeerde liturgie en rig die erediens op so ’n wyse in dat die erediens ’n veilige ruimte vir lidmate en besoekers is om ’n lewende belewenis van ons Here te hê. Die erediens word ook ingekleur met ’n belangrike komponent van die erediens, naamlik lofprysing en aanbidding. Welgeluk bied Sondaeoggende een erediens aan om 09:00 of 10:00 (Somer en winter onderskeidelik)

Die sakrament van die doop word  soos deur doopouers versoek bedien en die Nagmaal (soos op die almanak aangedui).

Ons is geseënd met ‘n uitmuntende orrelis, Susan du Plessis.

Indien u hier betrokke wil raak, skakel:
Andries Potgieter – Sel: 084 514 2178