Getuienisaksie

Voorsitter

Kobus Ferreira: 072 147 2357

Barmhartigheidsbediening

Ons Barmhartigheidsbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die daadwerklike uitlewing van Christus se priesterlike bewoënheid vir armes en ander sorgbehoewendes in ons gemeente en gemeenskap, naamlik:

“Die N.G. Kerk Welgeluk is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik, deur uit dankbaarheid vir sy genade en liefde…in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar…wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel…”

Die sorg en omgee van ons gemeente begin in ons midde, rondom die Nagmaalstafel. Hiervandaan word “die liefde en barmhartigheid van God uitgedra” na almal in nood, soos… hulpverlening (alimentasie) aan lidmate wat in materiële nood beland het; dienste wat deur ‘n maatskaplike werker gelewer word; ondersteuning aan siekes, eensames en bejaardes in die gemeente; en diegene wat sterwensbegeleiding benodig en deur rousmart begelei moet word.

Die sorg en omgee van ons gemeente reik ook óór die grense van ons gemeenskap.

 Vrywilligers is welkom om by ons projekte in te skakel.

 

Nomondé Speelskool

Lewer daagliks 12 brode vir kleuters by die skool af.

TOILET- & KRUIDENIERSWARE -PROJEK

Insameling van toilet en kruideniersware en verspreiding daarvan na ons te huise vir bejaardes in ons dorp. Aflewerings kan by die kerkkantoor gedoen word.
Doreen Coetzee: 044 272 4660

Ouetehuise

Doeke vir volwassenes word maandeliks verskaf aan Helen Bellinganhof Ouetehuis.
Doreen Coetzee: 044 272 4660

Broodjie-Projek

Verskaf toebroodjies aan behoeftige leerders van ‘n plaaslike laerskool.
Tertia Esterhuise: 044 272 6592 | 073 199 9377

Klerekas

Insameling en verspreiding van klere aan die gemeenskap. Handig in by kerkkantoor.
Anita Bakker: 044 272 4391

Getuienisbediening

Voorsitter

Kobus Ferreira: 072 147 2357

Ons Getuienisbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die verkondiging van Gods Woord aan alle volke en nasies gestel is, in ooreenstemming met die groot opdrag van Christus self, naamlik:

“Die N.G. Gemeente Oudtshoorn-Welgeluk is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik, deur in gehoorsaamheid… die Evangelie van Jesus Christus te dee deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel, asook met hulle verder weg na toe ons gelei mag word…”

Die NG Gemeente Welgeluk bely dat ook óns deur die Here Jesus Christus, ons Heiland en Koning, geroep is om getuies van Hom en sy Ryk te wees, toe Hy kort voor Sy hemelvaart aan sy dissipels gesê het: “… julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees or julle kom en julle sal My getuies wees in…”

Lidmate is welkom om by enige van hierdie aksies betrokke te raak.

JERUSALEM

Ons wil in Welgeluk en onmiddelike omgewing hulle opsoek wat hul Christelike geloof kwytgeraak het (evangelisasie), ons wil uitreik na ander Christene wat as bure of werknemers tussen ons kom woon het ), ons wil ‘n hand van vriendskap uitsteek na anderstaliges in ons strate; en ons wil uitreik na hulle wat daagliks in die omgewing werk of sake kom doen. Met hierdie doelstellings voor oë, wil ons literatuur versprei en programme vir morele- en vaardigheids-ontwikkeling aan volwassenes  aanbied.

SAMARIA

Ons wil in die groter Oudtshoorn-area betrokke wees by die werksaamhede van die Getuienisraad en die Skakelkomitee van ons Ring, spesifiek deur Woordbediening

AKSIE BOSNIË

Ondersteun die sendeling Vukasin in Bosnië.
Johan Rabe: 044 272 5961

JUDEA

Ons wil as ‘n bevoorregte gemeente in ons Ring en dorp, ondersteuning en medewerking bied aan die bediening van die Woord in minder bevoorregte gemeentes  Oudtshoorn, deur opregte hulpverlening in geestelike of materiële sin, gebed en die lewering van professionele dienste; asook deur ‘n liefdevolle uitreik na  siekes in hospitale.

DIE WÊRELD

Ons wil die werk van sendelinge en sendingwerkers (onderwysers ens.) in Namibië, Zambië, Japan en Marokko ondersteun deur gebed, kommunikasie en geestelike en materiële hulp te verleen. Spesifieke aksies behels

AKSIE ZIMBABWE

Ondersteun die sendingstasie Môrgenster in Zimbabwe.
Louis Fourie: 084 581 0164